ระบบกรอกคำศัพท์ภาควิชาภาษาอังกฤษ

กฎระเบียบการกรอกคำศัพท์ลงในระบบมีดังนี้

  1. ให้นักเรียนหาชื่อของตัวเองแล้วทำการใส่คำศัพท์ที่ท่องในแต่ละวันเป็นประจำทุกวัน
  2. ห้ามนักเรียนเข้าไปแก้ไข ลบ หรือ เพิ่ม แบบฟอร์มของทางวิทยาลัย (ระบบสามารถเช็คได้จาก Log )
  3. ให้นักเรียนกรอกคำศัพท์ในชื่อของตนเองเท่านั้น
  4. การเพิ่มคำศัพท์เข้าระบบโดยไม่มีลายเซ็นอาจารย์ผู้ตรวจถือว่าเป็นความผิดร้ายแรง เอกสารทางวิทยาลัยเป็นเอกสารที่ได้รับมอบอำนาจจากหน่วยงานรัฐตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนห้ามผู้ใดปลอมแปลง แก้ไข คัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใดเด็ดขาด
  5. ปฏิบัติตามคำสั่งอาจารย์ผู้สอนอย่างเคร่งครัด

 

ข่าวกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด