Breaking News
  • วันแม่แห่งชาติ

    วันหยุดคือวันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันระลึกถึงความสำเร็จด้านมนุษยธรรมและความสำเร็จอื่นๆ ของพระแม่ที่รัก…

ข่าวกิจกรรม

ข่าวอื่นๆของวิทยาลัย

ความภาคภูมิใจ! โครงการประกวดคลิปวีดีโอสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้รับรางวัลรางรองชนะเลิศอันดับ1

ตามที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้มีโครงการประกวดคลิปวีดีโอสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์หัวข้อ “เด็กไทย 4.0 รู้เท่าทันสื่อ” นั้น วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โดยนักเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทีมมฤตยู ชื่อผลงาน “เปลี่ยน(Change)” มีรายชื่อดังนี้ นายเมธี คล้ายเงิน นายธนภัทร …

Read More »

วันแม่แห่งชาติ

วันหยุดคือวันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันระลึกถึงความสำเร็จด้านมนุษยธรรมและความสำเร็จอื่นๆ ของพระแม่ที่รักของปวงชนชาวไทยและเป็นวันที่จะให้เกียรติแม่ทุกคนทั่วทั้งแผ่นดิน ดังนั้นวันนี้จึงเป็นวันแม่ “วันแม่” ของไทย ทั่วทุกพื้นที่ในวันนี้ คุณจะเห็นว่าอาคารได้รับการประดับประดาอย่างมีรสนิยมและตามท้องถนนจะเรียงรายไปด้วยโคมไฟหลากสีสัน มีภาพดอกไม้และภาพของพระราชมารดา  คุณจะเห็นธงชาติไทยทั่วทุกหนแห่ง ไม่เพียงแต่โบกสะบัดอยู่ในอากาศ แต่ยังได้รับการประดับไว้ตามอาคารบ้านเรือน อาคารสาธารณะทั้งหมดจะได้รับการตกแต่งอย่างประณีต …

Read More »

นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ปวช.3 และ ปวส.2

คณะอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ได้นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภายหลังจากนักศึกษาได้เข้าสู่สถานที่ฝึกงานและได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้ว คณะอาจารย์ผู้รับผิดชอบนักศึกษาฝึกงานจะทำการออกนิเทศตามสถานที่ฝึกงานของนักศึกษา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อการเตรียมพร้อมของบุคลาการและผู้ดูแลการฝึกงาน รวมทั้งตัวนักศึกษางาน เพื่อประเมิน ลักษณะของสถานที่ฝึกงานและความเหมาะสมในการฝึกงานตามที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย พร้อมรวบรวมข้อมูลการประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา    

Read More »

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี กับประเทศเพื่อนบ้าน

นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี กับประเทศเพื่อนบ้าน ในการแข่งขันกีฬาวอลเล่ห์บอลหญิง ในวันที่ 5สิงหาคม 2561 เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม เพื่อได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้อภัย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนบ้าน …

Read More »

เข้าร่วมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งโครงการรณรงค์การใช้ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปีงบประมาณ2561

นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ได้เข้าร่วมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งโครงการรณรงค์การใช้ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปีงบประมาณ2561  

Read More »

อบรมโครงการ สถานพินิจฯ ร่วมใจ สถานศึกษาก้าวไกลพัฒนา

อบรมโครงการ สถานพินิจฯ ร่วมใจ สถานศึกษาก้าวไกลพัฒนา จัดโดย สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Read More »

ออกสำรวจร้านค้าปลีกท้องถิ่นเพื่อพัฒนาร้านร่วมกับบริษัทสยามแม็คโคร

นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ ได้เข้าร่วมออกสำรวจร้านค้าปลีกท้องถิ่นเพื่อพัฒนร้านร่วมกับบริษัทสยามแม็คโคร เพื่อเร่งการพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่นให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขัน อันเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในธุรกิจค้าปลีก ให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการร้านค้าปลีกแก่นักศึกษา เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาความรู้สู่ชุมชนทั้งในภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ ให้ความรู้ด้านการบริการจัดการร้านค้าปลีกแก่ผู้ประกิบการร้านค้าปลีก เพื่อสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน และเพื่อเป็นการกระตุ้นปลูกจิตสำนึกนักศึกษา ให้รับรู้ถึงคุณค่าร้านค้าปลีกท้องถิ่นของตน

Read More »

เข้าร่วมโครงการ The Anti Corruption เยาวชนก้าวไกล โปร่งใส ไร้คอรัปชั่น

วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ได้เข้าร่วมโครงการ The Anti Corruption เยาวชนก้าวไกล โปร่งใส ไร้คอรัปชั่น เพื่อให้เยาวชนเข้าใจและตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทย เพื่อปลูกฝังคุณค่าหลัก ที่จำเป็นต่อการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันทั้งในด้าน ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การเป็นอยู่อย่างพอเพียง  ภาวะผู้นำ …

Read More »

ลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษาทวิภาคี สาขาวิชาการโรงแรม

วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ได้ลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษาทวิภาคี สาขาวิชาการโรงแรม กับ โรงแรม Evason Hua Hin

Read More »

คำขวัญวันแม่ 2561

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่ออัญเชิญลงหนังสือวันแม่แห่งชาติปี 2561 ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ความว่า  “เมื่อเรารวมกำลังกันทั้งชาติ …

Read More »

ร่วมขบวนแห่เทียนวันเข้าพรรษา เทศบาลตำบลคลองวาฬ

วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ร่วมขบวนแห่เทียนวันเข้าพรรษา ที่เทศบาลตำบลคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Read More »

โครงการกิจกรรมจิตอาสา อาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ เทิดไท้ รัชกาลที่10

คณะครู นักเรียน และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ได้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมอาสา อาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ เทิดไท้ รัชกาลที่ 10 ที่วัดหนองพังพวย จังประจวบคีรขันธ์ ร่วมกับตำรวจทางหลวง โดยกิจกรรมประกอบด้วย การแห่เทียนพรรษา การปลูกต้นไม้ …

Read More »

ลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี​ สาขาการโรงแรม​ กับโรงแรมฮอลิเดย์​ อินน์​ วานา​ นาวา​ หัวหิน

วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ได้ลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี​ สาขาการโรงแรม​ กับโรงแรมฮอลิเดย์​ อินน์​ วานา​ นาวา​ หัวหิน

Read More »

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก

คณะอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก ครั้งที่4/2561 ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฏาคม 2561 ณโรงแรมประจวบแกรนด์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีสำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฎิบัติได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวในการเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มากขึ้น

Read More »

Communication infrastructure for Thailand 4.0

คณะอาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ได้เข้าร่วมอบรม สัมมนา Communication infrastructure for Thailand 4.0  เพื่อ update นวัฒกรรมความรู้เทคโนโลยีใหม่ ที่โรงแรมวังยาว ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ในวันที่ …

Read More »